: امروز : شنبه ، 05 اسفند 1402 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/29 )

تخفیف آزمایش های Leptospira IgG/IgM, Serotonin, Inhibin B, Androstandiol Lactoferrin(stool),Glucuronide(3 alpha diol)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cholinesterase

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/28 )

تخفیف آزمایش های Oxcarbamazepin,MSUD

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab (1+2)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV P24 Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB (La) Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Centromer Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/24 )

تغییر تخفیف آزمایش های Gastrin,AEA-IgG,Acetylcholine Receptor Ab,Islet cell Ab,Myositis Ab panel,Anti Neuronal Ab(autoimmne encephalitis),Chlamydia T.Ab (IgG) ,Chlamydia T.Ab (IgM),NMO Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SCL-70 Ab (Topoisomerase)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 15-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/22 )

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش ADA Fluid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Phosphorus

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 15-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش SGOT (AST)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/22 )

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش ADA serum

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti Desmoglein-1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti Desmoglein-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Pro BNP(NT)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Sm Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ( Toxoplasma Ab ( IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش APCR-Leiden

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشMacroprolactin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CCP-Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Alpha Fetoprotein

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ( Toxoplasma Ab ( IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Folic Acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estradiol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin (fecal)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش SHBG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estriol (Free)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/09/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Digoxin