: امروز : چهارشنبه ، 30 خرداد 1403 ساعت
Nobat
1 - تنوع و تعداد آزمایشهایی که آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور انجام می دهد را چگونه ارزیابی می نمایید ؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
2 - میزان همخوانی نتایج آزمایشگاه ، با علائم بالینی بیمار خود را چگونه ارزیابی می نمایید ؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
3 - سرعت جوابدهی آزمایشگاه را چگونه ارزیابی می نمایید ؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
4 - نحوه اسخگویی مسئول فنی و یا سوپروایزر آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور را چگونه ارزیابی می نمایید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
5 - پاسخگوئی آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور در ارتباط با بیماران اورژانس خود را چگونه ارزیابی می نمایید ؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
6 - فرم گزارش و نحوه ی تایپ جواب بیماران را چگونه ارزیابی می نمایید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
7 - تفسیر و انتقال اطلاعات علمی مرکز را چگونه ارزیابی می نمایید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
8 - خدمات تشخیصی آزمایشگاه تا چه حدودی مطابق با نیازهای شما می باشد؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف