: امروز : پنج شنبه ، 30 شهریور 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

شهریور
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

لوله انتخابی برای نمونه سرم و پلاسما

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

شهریور
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

روزهای انجام تست اپي نفرين و نور اپي نفرين ادرار

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

مرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

پایداری و زمان نمونه گیری تا زمان انجام درمورد آزمایش های فلوسیتومتری،NBTوDHR

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

مرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

مرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغيير زمان انجام آزمايش متانفرين و نورمتانفرين

آزمایش جدید

١٤

تیر
1402

آزمایش جدید

آزمایش جدید BCR/ABL-P230

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

تیر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

اصلاحیه دستورالعمل جداسازی پلاسما و ارسال آن برای آزمایش Cell Free DNA(NIPT)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

خرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

خرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

خرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

آزمایش ایمونوالکتروفورز ادرار

روش آزمایش TLC

٢٠

اردیبهشت
1402

روش آزمایش TLC

روش آزمایش TLC

برنامه کاری بخش میکروب شناسی

٢٠

اسفند
1401

برنامه کاری بخش میکروب شناسی

برنامه کاری بخش میکروب شناسی در روزهای پایان سال و هفته دوم فروردین

برنامه پذیرش ژنتیک1401

١٦

اسفند
1401

برنامه پذیرش ژنتیک1401

برنامه پذیرش نمونه های ژنتیک پایان سال 1401

آزمایش جدید

٠٣

اسفند
1401

آزمایش جدید

آزمایش جدید DHR

آزمایش جدید

٢٠

بهمن
1401

آزمایش جدید

انجام آزمایش RSV PCR

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

آزمایش های جدید Beta D glucan ,Myoglobin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

دی
1401

آزمایش جدید

٠٣

دی
1401

آزمایش جدید

آزمایش‌ جدید Anti Schistosoma spp Ab,Anti Plasmodium spp Ab ,Anti Trypanosoma cruzi-IgG

اطلاعیه قابل توجه آزمایشگاه های شهر تهران

٠٢

مرداد
1401

اطلاعیه

٢٥

اردیبهشت
1401

اطلاعیه

آزمایش جدید Sperm Motility Index يا SMI