: امروز : یکشنبه ، 10 مهر 1401 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/31 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/31 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA-125

آبله میمون چیست؟ ( 1401/03/28 )

آبله میمون و سیرتغییرات ضایعات پوستی

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Centromer Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 19-9

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Macroprolactin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SCL-70 Ab (Topoisomerase)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti MPO

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti RNP Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Prolactin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triiodothyronine (T3)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PSA

مراقبت های بعد از انجام آزمایش خون ( 1401/03/24 )

دلایلی که می تواند منجر به کبودی محل خونگیری گرددچیست؟

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Erythropoeitin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌ HBcAb (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-G

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/19 )

جدیدترین هزینه آزمایش‌های خاص برای بیماری‌های ژنتیکی سال 1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشACE

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/16 )

اصلاحیه قیمت لام و بلوک پاتولوژی در سال 1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/11 )

اصلاحیه هزینه آزمایش های خارج از تعرفه 1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Homocysteine

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cystatin C

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Leptin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/05 )

قیمت لام و بلوک پاتولوژی در سال 1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triiodothyronine (T3)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش SHBG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش DHEA SO4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Pro BNP(NT)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش MCV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/03/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SCL-70 Ab (Topoisomerase)