: امروز : پنج شنبه ، 16 اردیبهشت 1400 ساعت

پروانه تاسیس آزمایشگاه

پروانه تاسیس آزمایشگاه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
دکتر حمیدرضا صادقی‌پور

دکتر حمیدرضا صادقی‌پور

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
دکتر عبدالفتاح صراف‌نژاد

دکتر عبدالفتاح صراف‌نژاد

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
دکتر علی گرانسر

دکتر علی گرانسر

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
دکتر علی‌اکبر امیرزرگر

دکتر علی‌اکبر امیرزرگر

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
دکتر مریم جلالی

دکتر مریم جلالی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور