: امروز : پنج شنبه ، 16 اردیبهشت 1400 ساعت

EQAS-98-بانک خون

EQAS-98-بانک خون

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
EQAS-98-بیوشیمی

EQAS-98-بیوشیمی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
EQAS-98-غربالگری

EQAS-98-غربالگری

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
EQAS-98-مارکر قلبی

EQAS-98-مارکر قلبی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
EQAS-98-هپاتیت و سل

EQAS-98-هپاتیت و سل

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
EQAS-99-بانک خون

EQAS-99-بانک خون

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
 EQAS-99-بیوشیمی

EQAS-99-بیوشیمی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
EQAS-99-غربالگری

EQAS-99-غربالگری

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
EQAS-99-مارکر قلبی

EQAS-99-مارکر قلبی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
EQAS-99-هپاتیت و سل

EQAS-99-هپاتیت و سل

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
1- لوح کیفیت-93

1- لوح کیفیت-93

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
2- لوح کیفیت-94

2- لوح کیفیت-94

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
3- لوح کیفیت-95

3- لوح کیفیت-95

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
4- لوح کیفیت-96

4- لوح کیفیت-96

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
5- لوح کیفیت-97

5- لوح کیفیت-97

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
6- لوح کیفیت-98

6- لوح کیفیت-98

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
7- گواهی آزمون PT

7- گواهی آزمون PT

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور