: امروز : دوشنبه ، 13 تیر 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 19-9

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Testosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ( Toxoplasma Ab ( IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Homocysteine

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشUrine Micro Albumin ( Random )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشUrine Micro Albumin ( 24 hrs )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Strongyloides Stercoralis Ab (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti Cardiolipin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Acetylcholine Receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lipase

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

خرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab ( IgG )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

خرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgG)