: امروز : چهارشنبه ، 05 اردیبهشت 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA-125

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٥

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٥

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٥

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٤

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٣

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Folic Acid

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٣

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٢

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٢

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroid Microsomal Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroid Microsomal Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٣٠

فروردین
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti MPO

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

فروردین
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٩

فروردین
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٨

فروردین
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٨

فروردین
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

فروردین
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Testosterone

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٦

فروردین
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab