: امروز : یکشنبه ، 24 تیر 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٣

تیر
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

تیر
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CCP-Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٣

تیر
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

تیر
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش FTI

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢١

تیر
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 15-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

تیر
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش T3 Resin Uptake

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

تیر
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CCP-Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٠

تیر
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٠

تیر
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti jo-1 Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٠

تیر
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 15-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

تیر
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti RNP Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

تیر
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ACTH

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

١٨

تیر
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Sm Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

١٨

تیر
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

تیر
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBeAg

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

تیر
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triiodothyronine (T3)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

١٧

تیر
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Acetylcholine Receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

١٧

تیر
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشASCA (IgA)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

١٧

تیر
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TG Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

تیر
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)