: امروز : یکشنبه ، 19 آذر 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DGP Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB (La) Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobuline ( Random urine)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab(IgG) Avidity

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobuline ( Random urine)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DGP Ab (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB (La) Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش FTA Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Diphtheria Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DGP Ab (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش FTA-Abs