: امروز : چهارشنبه ، 30 خرداد 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP High Sensitive

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٩

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(TOTAL)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٩

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgM)

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Testosterone

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٧

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Ceruloplasmin

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٧

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌ HBcAb (Total)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٤

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٢

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

١٧

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP High Sensitive

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

١٧

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Ceruloplasmin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Transferrin

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

١٠

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Clostridium difficile toxins(A&B)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide