: امروز : دوشنبه ، 07 آذر 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Alpha Fetoprotein

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Sm Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ACTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Pro BNP(NT)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBe Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBeAb

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBe Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ( Toxoplasma Ab ( IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Folic Acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estradiol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin (fecal)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش SHBG