: امروز : چهارشنبه ، 28 مهر 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-G

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgG)

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HDV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Centromer Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 19-9

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobuline ( Random urine)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Androstenedione

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ferritin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cystatin C

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori Ag (stool)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide