: امروز : پنج شنبه ، 16 اردیبهشت 1400 ساعت

آسم-1

آسم-1

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
آسم-2

آسم-2

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
تیروئید

تیروئید

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
سرفه

سرفه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
فشار خون-1

فشار خون-1

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
 فشار خون-2

فشار خون-2

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
هموفیلی-1

هموفیلی-1

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
هموفیلی-2

هموفیلی-2

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
کووید-19

کووید-19

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور