: امروز : سه شنبه ، 18 مرداد 1401 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Phospholipid Ab IgG,IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ( Toxoplasma Ab ( IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab ( IgG )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Transferrin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free PSA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobuline ( Random urine)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 19-9

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estriol (Free)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش(intact) PTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CEA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Chlamydia M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HEV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Chlamydia G

آلبینیسم ( 1401/04/21 )

آلبینیسم (زالی) وضعیتی است که بر رنگدانه پوست، مو و چشم تاثیر می گذارد.

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/20 )

تغییرمقادیر طبیعی آزمایشAdams 13 AbT

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/20 )

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش Adams 13 Activity

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free BhCG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/18 )

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش PTH (intact)

کبد چرب چیست و چگونه به آن مبتلا نشویم ؟ ( 1401/04/18 )

کبد چرب به چه معنا است ؟

مشاوره ژنتیک ( 1401/04/18 )

بزرگ‌ترین تست ژنتیک، مشاوره ژنتیک است

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Brucella (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Islet cell Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HDV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Testosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ( Toxoplasma Ab ( IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 19-9

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشUrine Micro Albumin ( Random )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشUrine Micro Albumin ( 24 hrs )

پیش بینی درمان به آنتی بادی مونوکلونال برعلیه EGFR ( 1401/04/11 )

پیش بینی درمان به آنتی بادی مونوکلونال برعلیه EGFR در بیماران مبتلا به فرم متاستاتیک کارسینومای کلورکتال

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Homocysteine

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Strongyloides Stercoralis Ab (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti Cardiolipin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Acetylcholine Receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/04/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lipase