: امروز : پنج شنبه ، 01 مهر 1400 ساعت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/31 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Androstenedione

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/31 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش D-dimer(Quantitative)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB (La) Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 19-9

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lipoprotein a

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estradiol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 17OH Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشUrine Micro Albumin ( Random,24 hrs )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/24 )

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش Folic Acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP High Sensitive

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Roma index

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Human epididymis protein 4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CEA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estradiol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Centromer Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش(intact) PTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/19 )

قیمت لام و بلوک پاتولوژی در سال 1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/16 )

تغییر قیمت S-100B , Alpha Fodrin (IgG,IgA), NGAL

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ACTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 19-9

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HTLV Ab (1+2)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Androstenedione

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA72-4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Acetylcholine Receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ACTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lipase

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Prolactin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش SHBG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine VMA 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine VMA (Random)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشHBcAb (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine Oxalate

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/04/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4