: امروز : یکشنبه ، 24 تیر 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٣١

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

درصد تخفیف تست های موجود در لیست

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٩

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٩

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٦

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

اصلاحیه هزینه تست ژنتیک سال 1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٣

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

هزینه آزمایش های خارج از تعرفه و تهیه لام و بلوک پاتولوژی و آزمایش های مولکولی عفونی و ژنتیک سال 1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠١

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تعرفه سال 1403 آزمایشگاه پزشکی

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٨

فروردین
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢١

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

١٤

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

درصد تخفیف Cyclosporine ,FSH,DHEA SO4,Digoxin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

دی
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

درصد تخفیف ASCA (IgG) , AEA-G

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

دی
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

درصدتخفیف Acetylcholine ,Osteocalcin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

دی
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

دی
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

دی
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تخفیف Estriol (Free) وDHEA SO4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

دی
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

اصلاحیه تغییر تعرفه و تخفیف برخی آزمایش ها و اسامی آزمایش های جدید

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت و درصد تخفیف

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

آبان
1402

تغییر قیمت Anti Phospholipid Ab (IgG,IgM),Anti GAD,IL-6

٢١

آبان
1402

تغییر قیمت Anti Phospholipid Ab (IgG,IgM),Anti GAD,IL-6

قیمت تست هایAnti Phospholipid Ab (IgG,IgM),Anti GAD,IL-6

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

آبان
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تخفیف B2 Glycoprotein I Ab (IgG,IgM)