: امروز : چهارشنبه ، 05 اردیبهشت 1403 ساعت
  • 16-نمونه گیری در منزل و محل کار
  • 15-نمونه گیری نوزادان
  • 14- نمونه‌گیری در منزل
  • 13-ربات پشتیبانی ارسالی
  • 12-جوابدهی پاتوبیولوژی
  • 11جمعه ها تعطیل نیست
  • 10-ربات پشتیبانی
  • 7- ایمنی واکسن
  • 5- کووید19
  • 3- کووید پرواز


آخرین اخبار
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgM)ادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA-125ادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)ادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3ادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulinادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSHادامه مطلب

سازمان های طرف قرارداد