: امروز : پنج شنبه ، 16 اردیبهشت 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

اردیبهشت
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه جدید آزمایش‌های متابولیک در سال 1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

اسفند
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت لام و بلوک پاتولوژی (ویرایش اسفند 99)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

اسفند
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

حذف درصد تخفیف Adams 13 Activity, Adams 13 Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

اسفند
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه آزمایش‌های خارج از تعرفه 1399 (ویرایش اسفند 99)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

بهمن
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

بهمن
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

دی
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

دی
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

اطلاعیه پذیرش و قیمت NGAL, Borde.P-G,A

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

دی
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت آزمایش‌های Anti Neuronal Ab(autoimmne encephalitis) و Ca(Ionized)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

آذر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

حذف درصد تخفیف Ca(Ionized)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

آبان
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

حذف درصد تخفیف برخی آزمایش‌ها

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

مهر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت آزمایش Cell Free DNA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه آزمایش Adams 13 Ab, Activity

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تخفیف آزمایش کاریوتایپ خون محیطی و مایع آمنیوتیک

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

مرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت آزمایش Cell Free DNA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

مرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت آزمایش Cell Free DNA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

تیر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

تیر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر درصد تخفیف برخی آزمایش‌ها

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

تیر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت آزمایش Cell Free DNA