: امروز : دوشنبه ، 31 خرداد 1400 ساعت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Acetylcholine Receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/29 )

هزینه آزمایش‌های ژنتیک در سال 1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Androstenedione

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG , BhCG-T , BhCG-2

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/26 )

تعرفه خدمات آزمایشگاه تشخیص پزشکی 1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Alpha Fetoprotein

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Pro BNP(NT)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IL-6

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ferritin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IL-6

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Pre Albumin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triglycerides

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش LDL cholestrol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobuline ( Random urine)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (Total: IgG/M/A)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/07 )

هزینه جدید آزمایش‌های متابولیک در سال 1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Direct bilirubin

اطلاعیه ( 1400/02/05 )

غربالگری ترایزومی

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Renin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش RF

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroid Microsomal Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triiodothyronine (T3)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش RF

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SCL-70 Ab (Topoisomerase)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

کووید-19 ( 1400/02/01 )

ژنتیک ( 1400/02/01 )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triiodothyronine (T3)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/02/01 )

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش IgG سرم