: امروز : یکشنبه ، 24 تیر 1403 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/02/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Androstenedione

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/02/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB (La) Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/27 )

حجم پلاسما برای NIPT

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/02/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش SHBG

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/26 )

هزینه مواد مخدر به روش HPLC

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lipoprotein a

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/23 )

آزمایش جدید Dermatilogy panel

تاسیسات ( 1403/02/23 )

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/23 )

هزینه آزمایش های خارج از تعرفه و تهیه لام و بلوک پاتولوژی و آزمایش های مولکولی عفونی و ژنتیک سال 1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/02/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/02/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ACTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/02/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HTLV Ab (1+2)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/02/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CEA

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Ceruloplasmin

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lipoprotein a

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/02/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/02/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/02/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Androstenedione

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 17OH Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/02/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش EBV Ab (VCA)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Parvovirus(B19) Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشTIBC

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Galactomannan

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/02/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PTH (intact)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش EBV Ab (VCA)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti MPO

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/02/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab(IgG) Avidity

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/02/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشIgG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/02/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgM)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TG Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroid Microsomal Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/02/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroid Microsomal Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/02/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgM)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/02/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/02/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/02/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SCL-70 Ab (Topoisomerase)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/02/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA-125

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/02/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgM)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/02/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Folic Acid

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/02/01 )

تعرفه سال 1403 آزمایشگاه پزشکی