: امروز : دوشنبه ، 07 آذر 1401 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/07/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/07/21 )

تغییر قیمت Covid-19 PCR و آزمایش‌های بررسی ایمنی واکسن کووید

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/07/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/07/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/07/19 )

تغییر قیمت IL-6

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/07/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ferritin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/07/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش SHBG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/07/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Tetanus Ab ( IgG )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/07/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Roma index

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/07/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Human epididymis protein 4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/07/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IL-6

اطلاعیه ( 1400/07/06 )

ضرورت اعلام حجم نمونه ادرار 24 ساعته

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/07/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Brucella (IgG,IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/07/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/07/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

آزمایش جدید ( 1400/07/01 )

آزمایش Bartonella-IgG/IgM