: امروز : چهارشنبه ، 13 مرداد 1400 ساعتنام اختصاری آزمایش
NMO-G
نام روش اندازه گیری
IFA

نام های مشابه
NMO Ab(IgG)