: امروز : چهارشنبه ، 13 مرداد 1400 ساعتنام اختصاری آزمایش
Lipase
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
تري گليسرول آسيل هيدرولاز