: امروز : چهارشنبه ، 13 مرداد 1400 ساعتنام اختصاری آزمایش
G٦PD-Q
نام روش اندازه گیری
Floures.&chem.

نام های مشابه
Glucose-٦-Phosphate Dehydrogenase