: امروز : پنج شنبه ، 16 اردیبهشت 1400 ساعت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/12/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشUrine Micro Albumin ( 24 hrs )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/12/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشUrine Micro Albumin ( Random )

اطلاعیه ( 1398/12/19 )

تغييرات برنامه انجام برخی آزمايش‌ها تا پايان سال 98 (سری دوم)

اطلاعیه ( 1398/12/19 )

تغييرات برنامه انجام برخی آزمايش‌ها تا پايان سال 98 (سری سوم)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/12/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Androstenedione

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/12/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

اطلاعیه ( 1398/12/15 )

تغييرات برنامه انجام برخی آزمايش‌ها تا پايان سال 98

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/12/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroid Microsomal Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/12/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/12/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/12/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/12/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/12/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Testosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/12/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lipoprotein a