: امروز : پنج شنبه ، 16 اردیبهشت 1400 ساعت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/01/31 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/01/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/01/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP-Q

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/01/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/01/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP-Q , CRP

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/01/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Desmoglein-1,3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/01/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ammonia

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/01/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab ( IgM )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/01/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Centromer Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/01/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti RNP Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/01/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/01/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 17OH Progesterone

آزمایش جدید ( 1400/01/23 )

آزمایش‌های بررسی ایجاد ایمنی تزریق واکسن

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/01/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/01/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/01/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG,IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/01/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/01/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/01/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)