: امروز : یکشنبه ، 24 تیر 1403 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/01/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti MPO

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/01/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/01/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/01/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/01/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Testosterone

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/01/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/01/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/01/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroid Microsomal Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/01/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ACTH

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/01/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PAPP-A

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/01/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TG Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/01/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free BhCG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/01/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/01/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/01/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free PSA

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/01/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroglobulin

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/01/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/01/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lipase

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/01/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgM

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/01/06 )

آزمایش VBG, ABG