: امروز : دوشنبه ، 13 تیر 1401 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/01/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ferritin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/01/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Testosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/01/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estradiol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/01/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Folic Acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/01/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش RBC Folate

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/01/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/01/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Androstenedione

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/01/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/01/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش(intact) PTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/01/25 )

تغییر قیمت Covid-19 G,M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/01/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/01/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش U.Aldosterone 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/01/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/01/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Brucella (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/01/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/01/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Centromer Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/01/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/01/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌های Anti Desmoglein-1,3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/01/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HTLV Ab (1+2)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/01/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Transferrin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/01/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ferritin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/01/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Plasma Lactate

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/01/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش T3 Resin Uptake

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/01/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgE