: امروز : چهارشنبه ، 13 مرداد 1400 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.Amy. R (٢ hrs.)
نام روش اندازه گیری
photometeric

نام های مشابه
١،٤-آلفا - D گلوکانوهیدرولاز سرم