: امروز : چهارشنبه ، 13 مرداد 1400 ساعتنام اختصاری آزمایش
TG
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
تري اسيل گليسرول ها، TG