: امروز : چهارشنبه ، 13 مرداد 1400 ساعتنام اختصاری آزمایش
Pneu-G
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
Pneumonia Ab (IgG)