: امروز : چهارشنبه ، 13 مرداد 1400 ساعتنام اختصاری آزمایش
TG.Ab
نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري

نام های مشابه
TGA/TG Antibody/Thyroid Antithyorglobulin Antibody