: امروز : چهارشنبه ، 13 مرداد 1400 ساعتنام اختصاری آزمایش
Fructosamine
نام روش اندازه گیری
Chemical

نام های مشابه
Glycated Serum protein ، GSP