: امروز : چهارشنبه ، 13 مرداد 1400 ساعتنام اختصاری آزمایش
Hb Elect.
نام روش اندازه گیری
Capillary elect

نام های مشابه
Hb Elect