: امروز : پنج شنبه ، 16 اردیبهشت 1400 ساعت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 15-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA-125

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calcitonin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 17OH Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Alkaline phosphatase

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش SGPT (ALT)

اطلاعیه ( 1399/11/23 )

نوع نمونه HBV کیفی و کمی

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1 (کیت Siemens )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CEA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/20 )

تغییر ضریب K

اطلاعیه ( 1399/11/20 )

ضرورت اعلام حجم نمونه ادرار 24 ساعته

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

اطلاعیه ( 1399/11/20 )

مدارک مورد نیاز برای بیماران بخش پاتولوژی

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌ HBcAb (Total: IgG/M/A)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TG Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ferritin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lipase

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Islet cell Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estradiol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab ( IgG )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estradiol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌ HBcAb (Total: IgG/M/A)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش APCR-Leiden

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1 ( کیت Diasorin )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine Amylase 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine Amylase ( Random ) (2 hrs)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SLA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Amylase serum

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/04 )

درصد تخفیف VMA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin ( Random urine)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

آزمایش جدید ( 1399/11/02 )

آزمایش Covid-19 PCR

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/11/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti GAD Ab