: امروز : دوشنبه ، 17 مرداد 1401 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/05/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/05/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش EBV Ab (VCA)(IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/05/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌های Anti Desmoglein-1,3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/05/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/05/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/05/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/05/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/05/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/05/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Alpha Fetoprotein

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/05/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Intrinsic Factor

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/05/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/05/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Testosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/05/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/05/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/05/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/05/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG, IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/05/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PAPP-A

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/05/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/05/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/05/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/05/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/05/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBeAb

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/05/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBe Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/05/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/05/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ag

اطلاعیه قابل توجه آزمایشگاه های شهر تهران ( 1401/05/02 )

آزمایش جدید Heparin -  PF4 Ab(IgG)