: امروز : یکشنبه ، 07 آذر 1400 ساعت
پرسشنامه آزمایش گالاکتومانان
تهران – بلوار کشاورز بین خیابان کارگر و جمالزاده پلاک 93
تلفکس : 66576691 (4 خط)
   
نوع آسپرژیلوس
ABPA: Allergic Brancho Pulmonary Aspergillosis , CA : Carcinoma , S : Serologic
Aspergilloma=Mycetoma=Fungus ball

دریافت فایل جهت تکمیل و ارسال به آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

دریافت فایل PDF
ارسال فایل تکمیل شده به آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور