: امروز : شنبه ، 06 آذر 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgG)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgG)

  

نام آزمایش: Anti Endomysial Ab(IgG)
روش: IFA
 محدوده مرجع: Up to  1/10
واحد: titer   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط